Trafo Test Bakım Hizmetleri

Endüstriyel tesislerin birçoğunda talep gücü yüksek olduğu için enerji ihtiyaçlarının karşılanması için trafo tesis edilmektedir. Tesis edilen trafolar işletmelerin enerji ihtiyaçlarını karşılayacak güç ve özelliklere sahip olarak tesis edilmektedir. Zamanla işletmelerin iç ihtiyacı ve kapasitesi değişiklik gösterebilmektedir. Bunun yanı sıra trafoların tip ve özelliklerine göre düzenli olarak bakım ve kontrol yapılması gereken unsurlarda mevcuttur.

 Ayrıca İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde trafoların periyodik olarak uzman mühendisler tarafından kontrol edilmesi hakkında zorunluluk getirilmiştir.

Bahsettiğimiz üzere trafolar bizim enerji kaynağımız olarak büyük önem taşımaktadır. Herhangi bir trafo arızası durumunda işletmemizde enerji kesintisi yaşanılacak olup üretimin devamlılığı riske girmiş olacaktır ki daha da önemlisi trafo arızalarına uzman ekipler tarafından müdahale edilmediği taktirde yüksek gerilim kaynaklı riskler her an devam edecektir.

Beta Elektrik olarak uzman mühendis, tekniker ve teknisyen arkadaşlarımızla trafolarınızın test ve bakımları kapsamında;

Trafo Test Bakım Hizmetleri

Trafolarda sargı direnci ölçümü yapılarak sargılar arası primer ve sekonder sargı taraflarında arızaya mahal verebilecek herhangi bir yalıtım sorunu olup olmadığı kontrol edilir.

Trafo çevrim oranı testleri primer gerilimi ile sekonder gerilimi arasındaki çevrim oranın şebeke gerilimi ve istenilen gerilim arasında hata olup olmadığının kanaatini vermemizde önemli rol oynamaktadır. Trafo çevrim oranları trafo kademeleri değiştirilerek ölçülür.

Trafo izolasyon testi ile Yüksek Gerilim-Alçak Gerilim-Trafo tankı arasında herhangi bir yalıtım hata durumu olup olmadığını tespit edilir. Olası yalıtım hata durumları değerlendirilir.

Trafolarda yapılan termografik muayene ile trafomuzun ısısı kontrol edilerek görüntüler kayıt edilir. Kayıt edilen görüntüler termal kamera analiz programında analiz edilir. Alınan görüntüler raporlama kısmında müşteriye sunulur.

Trafoların işletme koruma topraklamaları Üç uçlu ölçüm yöntemi ile ölçülerek hesap edilen sınır değerlerine göre uygun olup olmadığı denetlenir.

Kesici bulunan hücrelerin kesicilerinin kontak dirençleri profesyonel cihazlar ile ölçülerek uygunluğu denetlenir.

Trafo koruma röleleri önem arz etmektedir. Koruma rölelerinin hata durumunda çalışmaması ya da aktif olmaması olası hata durumlarında bölgesel çapta büyük elektrik kesintileri ve iş kazalarına sebebiyet verebilir. Bu sebeple koruma rölelerinin düzenli olarak profesyonel test ekipmanları ve uzman mühendisler tarafından testlere tabi tutulmalıdır.

Akım ve gerilim trafoları bir transformatör için ölçü ve koruma amaçlı kullanılabilmektedir. Akım ve gerilim trafoları çevrim oranlarında hata söz konusu olduğu taktirde okuma değerleri ve koruma rölelerine giden hata akım değerlerinde yanılmalar yaşanabilmektedir. Bu tarz hataların önüne geçebilmek amacıyla akım ve gerilim trafolarımızın da çevrim oranlarının test edilmesi gerekmektedir.

Trafoların bakım ve temizliği düzenli periyotlar ile yaptırılarak olası arızaların önüne geçebilmek mümkündür.

Trafo Bakımlarında,

Trafo yüzeyi ve kablo başlıklarının temizliği

Trafo ve hücre odalarının temizliği

Trafo ve hücre bölümündeki topraklama bağlantılarının sıklaştırılması

Hücrelerin açılarak iç bağlantılarının kontrolü ve hücre içi temizliği

Beta elektrik olarak sahip olduğumuz donanımlar, uzman mühendis ve teknikerlerimiz ile birlikte trafonuzun genel test ve bakımları ilgili normlar gereğince en profesyonel şekilde yapılmaktadır.

İlgili Yönetmelik ve Standartlar 

  • Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
  • Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
  • İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
  • TSE EN 60076: Güç Transformatörleri